Οικοδομικά Έργα

Κατασκευή, ανέγερση, αναπαλαίωση, επιδιόρθωση, μετατροπή, προσθήκη, διαρρύθμιση, βελτίωση ή και κατεδάφιση οικοδομής ή μέρος αυτής ή που επηρεάζει την ασφάλεια του κοινού, περιλαμβανομένου χωματουργικών εργασιών, εργασίες θεμελίωσης, σκελετού, καλουπιών, οπλισμού, τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, επενδύσεις τοίχων, δαπεδοστρώσεις, εργασίες μονώσεων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξωτερικές εργασίες και εργασίες περίφραξης.

Τεχνικά ΄Εργα

Κατασκευή, ανέγερση, επέκταση, μετατροπή ή και επιδιόρθωση έργων πολιτικής μηχανικής τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα οικοδομικά έργα, όπως έργα οδοποιίας, γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων, υπονόμων, λιμενικών έργων, αερολιμένων, αποχετεύσεις, έργα αποστράγγισης, ύδρευσης και άρδευσης, έργα προστασίας της παραλίας, έργα λατομείων και μεταλλείων, γήπεδα διάφορων αθλητικών δραστηριοτήτων, διαχωρισμό οικοπέδων.

Χωματουργικές Εργασίες / Aνακύκλωση Yλικών C&D

Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές ορυγμάτων σε οποιοδήποτε έδαφος ή και υπέδαφος περιλαμβανομένου της φόρτωσης και απομάκρυνσης, διαμόρφωσης πρανών, επιχωμάτωση και βελτίωση υπεδάφους περιλαμβανομένου της μεταφοράς, διάστρωσης και συμπύκνωσης, ανακύκλωση εκσκαφέντων υλικών στον χώρο εργοταξίου για επαναχρησιμοποίηση με τη χρήση κινητού σπαστήρα και κοσκίνου, προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών με την χρήση ιδιόκτητων μηχανικών μέσων όπως εκσκαφής, φορτωτήρες, ντίκερ, οδοστρωτήρες, αρθρωτά φορτηγά και καρότσες, φορτηγά και πρόσθετα εξαρτήματα όπως πιστόλες.

Κατεδαφίσεις

Κατεδάφιση κατασκευών και βιομηχανικών μονάδων όπως οικοδομές, εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαιοειδών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διάθεσης πετρελαιοειδών και υγραερίου από υλικά όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικά μεταλλικά, ξυλεία, ογκόλιθοι,  ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό, με την χρήση εξειδικευμένων ιδιόκτητων μηχανικών μέσων και παρελκόμενων κατεδαφίσεων,  όπως πιστόλες, θραυστήρες αδρανών και ψαλίδια κοπής δομικών μεταλλικών και οπλισμού. 

Διαχείριση (Α.Ε.Κ.Κ.)

Παραλαβή Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων στερεά Απόβλητα προερχόμενα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις και Κλαδεμάτων, σε ιδιόκτητη αδειοδοτημένη μονάδα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Τμήμα Περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Περί Αποβλήτων Νόμο 2011 έως 2016, με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου ανάκτησης υλικών, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ανάπτυξη Γης

Ανάπτυξη γης οικιστικών μονάδων κατοικιών και διαμερισμάτων, με την χρήση θερμομονωτικών υλικών για εξοικονόμηση ενέργειας και φιλικά προς το περιβάλλον και διάθεση τους προς πώληση ή με ενοίκιο.

Μεταφορές Μηχανημάτων και Υλικών

Μεταφορές μηχανημάτων όλων των τύπων με την χρήση ρυμουλκούμενης πλατφόρμας χαμηλού δαπέδου και μεταφορές υλικών με την χρήση αρθρωτών οχημάτων ή/και φορτηγών.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ;