Χ.Ξενή & Υιοί Εργολάβοι Λτδ

Football 1

Η εταιρεία ασχολείται με πάσης φύσεως οικοδομικά και τεχνικά έργα (constructions), εκσκαφές, επιχωματώσεις, διαχωρισμούς οικοπέδων κτλ.

Κατέχει άδεια από το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών για Οικοδομικά & Τεχνικά έργα μαζί με ειδική άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Επίσης κατέχει ειδική άδεια για επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων στο χώρο παραγωγής τους με κινητό σπαστήρα (mobile jaw crusher).