ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΛΛΙΩΝ, ΛΑΡΝΑΚΑ 2019

KELLIA 1

FENCING AT THE KELLIA PRIMARY SCHOOL, LARNACA