Κατεδαφίσεις

Κατεδάφιση κατασκευών και βιομηχανικών μονάδων όπως οικοδομές, εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαιοειδών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διάθεσης πετρελαιοειδών και υγραερίου από υλικά όπως οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικά μεταλλικά, ξυλεία, ογκόλιθοι,  ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό, με την χρήση εξειδικευμένων ιδιόκτητων μηχανικών μέσων και παρελκόμενων κατεδαφίσεων,  όπως πιστόλες, θραυστήρες αδρανών και ψαλίδια κοπής δομικών μεταλλικών και οπλισμού. 

Διαχείριση (Α.Ε.Κ.Κ.)

Παραλαβή Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων στερεά Απόβλητα προερχόμενα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις και Κλαδεμάτων, σε ιδιόκτητη αδειοδοτημένη μονάδα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Τμήμα Περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Περί Αποβλήτων Νόμο 2011 έως 2016, με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου ανάκτησης υλικών, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ανάπτυξη Γης

Ανάπτυξη γης οικιστικών μονάδων κατοικιών και διαμερισμάτων, με την χρήση θερμομονωτικών υλικών για εξοικονόμηση ενέργειας και φιλικά προς το περιβάλλον και διάθεση τους προς πώληση ή με ενοίκιο.

Μεταφορές Μηχανημάτων και Υλικών

Μεταφορές μηχανημάτων όλων των τύπων με την χρήση ρυμουλκούμενης πλατφόρμας χαμηλού δαπέδου και μεταφορές υλικών με την χρήση αρθρωτών οχημάτων ή/και φορτηγών.