Διαχείριση (Α.Ε.Κ.Κ.)

Waste 1

Παραλαβή Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων στερεά Απόβλητα προερχόμενα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις και Κλαδεμάτων, σε ιδιόκτητη αδειοδοτημένη μονάδα Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αποβλήτων από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: Τμήμα Περιβάλλοντος σύμφωνα με τον Περί Αποβλήτων Νόμο 2011 έως 2016, με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου ανάκτησης υλικών, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.