Μεταφορές Μηχανημάτων και Υλικών

Transportation 1

Μεταφορές μηχανημάτων όλων των τύπων με την χρήση ρυμουλκούμενης πλατφόρμας χαμηλού δαπέδου και μεταφορές υλικών με την χρήση αρθρωτών οχημάτων ή/και φορτηγών.