Χωματουργικές Εργασίες / Aνακύκλωση Yλικών C&D

Earth Land 1

Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές ορυγμάτων σε οποιοδήποτε έδαφος ή και υπέδαφος περιλαμβανομένου της φόρτωσης και απομάκρυνσης, διαμόρφωσης πρανών, επιχωμάτωση και βελτίωση υπεδάφους περιλαμβανομένου της μεταφοράς, διάστρωσης και συμπύκνωσης, ανακύκλωση εκσκαφέντων υλικών στον χώρο εργοταξίου για επαναχρησιμοποίηση με τη χρήση κινητού σπαστήρα και κοσκίνου, προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών με την χρήση ιδιόκτητων μηχανικών μέσων όπως εκσκαφής, φορτωτήρες, ντίκερ, οδοστρωτήρες, αρθρωτά φορτηγά και καρότσες, φορτηγά και πρόσθετα εξαρτήματα όπως πιστόλες.